Vedtægter

VEDTÆGTER for MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF) / LÆGER UDEN GRÆNSER’S FOND

§ 1. Fondens navn er Medecins Sans Frontieres (MSF) / Læger Uden Grænsers Fond. Fondens hjemsted er Københavns Kommune. § 2. Fondens formål er:

  • at yde hjælp til befolkninger i nød, ofre for menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer og ofre for krigshandlinger uden nogen form for diskrimination med hensyn til race, religion, tro eller politisk tilhørsforhold.
  • Aktiviteterne til opfyldelse af fondens formål er begrænset til fundraising, rekruttering, udstationering, markedsføring, informationsvirksomhed og deltagelse i den offentlige debat i samarbejde med MSF International.

§ 3. Fondens aktiver og egenkapital udgjorde ved oprettelsen af denne vedtægt kr. 254.888,-. Fondens bundne kapital udgør pr. 2. maj 2016 kr. 1 mio. og fondens egenkapital udgør pr. 31. december 2015 kr. 237.380.

§ 4. Fondens kapital placeres på bankkonto eller i værdipapirer i overensstemmelse med de af myndighederne fastsatte regler herom. Fondens midler anbringes i depot i Danske Bank eller en anden af hovedbankerne. 

§ 5. 1.Fonden ledes af en bestyrelse bestående af otte medlemmer: 
a) Fem medlemmer og tre suppleanter vælges af det i § 10 nævnte Repræsentantskab for en toårig periode. Af disse vælges tre medlemmer og én suppleant i ulige årstal og to medlemmer og to suppleanter i lige årstal. Kun medlemmer af Repræsentantskabet, der ikke er ansat på MSFs kontor i Danmark, er valgbare til bestyrelsen og som suppleanter.
b) To medlemmer udpeges af bestyrelsen for et år ad gangen og vælges med 2/3 af stemmerne. Disse medlemmer af bestyrelsen har ikke stemmeret. 
c) Ét medlem er selvsupplerende. 
2.Bestyrelsesmedlemmerne kan højst sidde i bestyrelsen i ti på hinanden følgende år. Efter en et-årig pause kan genvalg finde sted. 
3.Formand for bestyrelsen vælges af det i § 10 nævnte repræsentantskab og blandt bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer og skal være læge eller sygeplejerske. For at kunne vælges til formand skal vedkommende have været udsendt som internationalt ansat med MSF i mindst 6 måneder svarende til 183 dage eller have været udsendt som internationalt ansat mindst to gange med MSF uanset varighed. 
4.Bestyrelsen kan fastsætte et vederlag til formand og næstformand. Vederlaget skal være passende i forhold til arbejdets art og omfang. 
5.Såfremt et bestyrelsesmedlem henholdsvis en suppleant bliver ansat på MSFs kontor i Danmark, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen henholdsvis fratræde som suppleant samtidig med underskrivelse af ansættelsesaftalen.  
6.Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder eller får varigt forfald i perioden forholdes som følger: 
Bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet:Suppleanten indtræder i bestyrelsen. 
Bestyrelsesmedlemmer udpeget af bestyrelsen:
Bestyrelsen udpeger et nyt medlem. 
Det selvsupplerende medlem:
Det selvsupplerende medlem vælger selv sin efterfølger. Såfremt det selvsupplerende medlem er ude af stand til at vælge sin efterfølger, udpeger bestyrelsen et nyt medlem.  
7.Bestyrelsens beslutninger træffes som almindelige flertalsbeslutninger. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
8.Til beslutning om vedtægtsændringer kræves mindst fire stemmer. 
9.Over bestyrelsesmøderne føres et referat, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer. 
10.Bestyrelsens arbejde udføres i henhold til den til enhver tid for bestyrelsen gældende og af bestyrelsen vedtagne Forretningsorden.

§ 6. Fonden tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

§ 7. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskab løber fra fondens stiftelse til den 31. december 1993. Senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning skal bestyrelsen have udarbejdet regnskab over fondens indtægter og udgifter samt aktiver og passiver. Fondens regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor. 

§ 8. Årets indtægter med tillæg af eventuel overførsel fra forrige regnskabsår og efter fradrag af administrationsomkostninger uddeles af bestyrelsen i overensstemmelse med § 2. Bestyrelsen kan dog under hensyn til formålet anført i § 2 hensætte beløb til uddeling i et senere år. Bestyrelsen skal tilstræbe, at årets indtægter med fradrag som anført ovenfor uddeles senest i året efter det regnskabsår, hvor indtægterne er modtaget. Ved en eventuel senere opløsning af fonden skal fondens midler alene anvendes til de i § 2 nævnte formål. 

§ 9. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt – heller ikke ved fondens eventuelle opløsning – tilbagebetales til stifteren, ligesom midlerne ikke kan udlånes til stifteren. Der er i øvrigt ikke tillagt særlige fordele til stifteren eller andre. 

§ 10. Til fonden er knyttet et Repræsentantskab, hvis formål er at gennemføre valg af medlemmer til fondens bestyrelse, jfr. § 5 samt at være høringsorgan for fondens bestyrelse. Vedrørende medlemskab af og afstemninger i Repræsentantskabet henvises til bilag 1 til nærværende vedtægt ”Regler for Repræsentantskabet” og til bilag 2 ”Stemmeretsudvalget”.

Således vedtaget den 31. august 2017