Spørgsmål og svar - Indsamlinger

Må vi bruge Læger uden Grænsers (MSF) navn og logo, når vi annoncerer vores arrangement?

Det er muligt at få tilsendt et særligt indsamlingslogo der kan anvendes i forbindelse med indsamlingen eller arrangementet. Kun i særlige tilfælde kan der gøres brug af MSF's logo. Dette aftales i forhold til arrangementets art, størrelse og den kontekst, hvormed logoet forbindes.

 

Du er dog altid velkommen til at informere om MSF's arbejde. Vi vil helst se materiale, hvor MSF nævnes, inden det trykkes (artikler/annoncer m.m.). På den måde kan vi sikre, at fakta om vores arbejde er korrekte og opdaterede.

 

Kan MSF hjælpe mig med at planlægge et arrangement?

MSF har normalt ikke kapacitet til at medvirke i planlægning og organisation.

 

Hvilke materialer kan jeg få fra MSF?

Alt efter indsamlingens art og størrelse er der mulighed for at få informationsfoldere, plakater, girokort og i nogle tilfælde indsamlingsbøsser.

 

Kan information om mit indsamlingsinitiativ blive annonceret på MSF's hjemmeside?

Vi er altid glade for at modtage billeder og historier fra arrangementer, men kan ikke garantere omtale.

 

Hvor stor en del af det indsamlede beløb skal gå til MSF?

Til alle støttearrangementer til fordel for MSF skal det gøres helt klart overfor giverne, hvor stor en del af beløbet, der går til MSF, samt hvad resten af beløbet går til. Har man udgifter på at afholde et arrangement, må man på forhånd tage stilling til, om disse skal trækkes fra beløbet eller være en del af bidraget.

 

Kan MSF refundere mine udgifter i forbindelse med arrangementet?

MSF kan ikke refundere udgifter til private indsamlingsinitiativer.

 

Kan MSF sende en talsperson til mit arrangement?

MSF kan i nogle tilfælde sende en talsperson. Dog har vi en stor efterspørgsel på repræsentanter og foredragsholdere og kan ikke garantere repræsentation.

 

Hvad bruger MSF de indsamlede midler til?

MSF yder medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden. Vores primære formål er at yde nødhjælp til de befolkningsgrupper, som er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hungersnød og fattigdom. Vi hjælper dem, som har størst behov uagtet etnisk baggrund, køn, religion og politisk overbevisning.

Hvert år sender Læger uden Grænser over 4.000 medarbejdere ud for at hjælpe verdens nødlidende. Fra Danmark sender vi omkring 45 læger, sygeplejersker og andet relevant fagpersonale ud hvert år.

Vi har forpligtet os selv på ikke blot at yde medicinsk nødhjælp, men også at fortælle om de forfærdelige forhold vi ser ude i verden – det kalder vi vidnesbyrd, eller ’témoignage’.

Vi er glade for alle bidrag. Men penge, der ikke er øremærket til et bestemt formål, kræver mindre administration, og dermed går en større del direkte til nødhjælp dér, hvor behovet er størst. Samtidig kan vi aldrig forudsige hvor katastrofen rammer næste gang.

 

Kan jeg opnå skattefradrag for det indsamlede beløb?

Nej, indsamlinger betragtes som anonyme bidrag, og de er således ikke fradragsberettigede. Hvis vi modtager bidrag til en indsamling direkte fra indbetalerne, kan de pågældende personer opnå fradrag for deres bidrag, men den, som er ansvarlig for indsamlingen, opnår ikke fradrag.

 

Tager MSF imod penge fra hvem som helst?

MSF tager ikke imod penge fra firmaer, hvis produkter er skadelige for liv og helbred, som for eksempel tobak, alkohol og våben. Vi undgår også bidrag fra firmaer, der udvinder af råstoffer, når produktet har forbindelse til krige og konflikter: for eksempel olie og diamanter. MSF modtager heller ikke penge fra politiske partier eller andre interessegrupper.

MSF takker desuden nej til penge fra medicinalindustrien. Medicinalindustrien udfører et vigtigt stykke arbejde, men bidrag herfra kunne give anledning til tvivl om vores uafhængighed i arbejdet med medicinsk nødhjælp.